Yoda’s business guidance

You all know Star Wars, one of the most spectacular movie series of all time. I personally (as I guess many of you) was fascinated by these inter-galactic adventures and […]

КРМСФО РАЗЯСНЕНИЕ 6 – ЗАДЪЛЖЕНИЯ, ВЪЗНИКВАЩИ ОТ УЧАСТИЕ В СПЕЦИФИЧЕН ПАЗАР – ОТПАДЪЧНО ЕЛЕКТРИЧЕСКО И ЕЛЕКТРОННО ОБОРУДВАНЕ

КРМСФО РАЗЯСНЕНИЕ 6 – ЗАДЪЛЖЕНИЯ, ВЪЗНИКВАЩИ ОТ УЧАСТИЕ В СПЕЦИФИЧЕН ПАЗАР – ОТПАДЪЧНО ЕЛЕКТРИЧЕСКО И ЕЛЕКТРОННО ОБОРУДВАНЕ МСС и МСФОМСС 1 – Представяне на Финансови Отчети МСС 2 – Материални […]

КРМСФО Разяснение 5: Права за участие във фондове за извеждане от експлоатация и възстановяване на околната среда

КРМСФО Разяснение 5: Права за участие във фондове за извеждане от експлоатация и възстановяване на околната среда МСС и МСФОМСС 1 – Представяне на Финансови Отчети МСС 2 – Материални […]

КРМСФО Разяснение 20 Разходи за отстраняване на повърхностния слой в производствената фаза на открита минасъществуващите задължения за извеждане от експлоатация, възстановяване и сходните с тях задължения

КРМСФО Разяснение 20 Разходи за отстраняване на повърхностния слой в производствената фаза на открита мина МСС и МСФОМСС 1 – Представяне на Финансови Отчети МСС 2 – Материални Запаси МСС […]

КРМСФО Разяснение 1: Промени в съществуващите задължения за извеждане от експлоатация, възстановяване и сходните с тях задължения

КРМСФО Разяснение 1: Промени в съществуващите задължения за извеждане от експлоатация, възстановяване и сходните с тях задължения МСС и МСФОМСС 1 – Представяне на Финансови Отчети МСС 2 – Материални […]

МСФО 8 Оперативни сегменти

МСФО 8 Оперативни сегменти МСС и МСФОМСС 1 – Представяне на Финансови Отчети МСС 2 – Материални Запаси МСС 7 – Отчети за Паричните Потоци МСС 8 – Счетоводна Политика, […]

МСФО 11 и 12

МСФО 11 СЪВМЕСТНИ ПРЕДПРИЯТИЯ МСФО 12 Оповестяване на дялови участия в други предприятия МСС и МСФОМСС 1 – Представяне на Финансови Отчети МСС 2 – Материални Запаси МСС 7 – […]

МСФО 10 Консолидирани финансови отчети

МСФО 10 Консолидирани финансови отчети МСС и МСФОМСС 1 – Представяне на Финансови Отчети МСС 2 – Материални Запаси МСС 7 – Отчети за Паричните Потоци МСС 8 – Счетоводна […]

МСС 7 Отчети за паричните потоци

МСС 7 Отчети за паричните потоци МСС и МСФОМСС 1 – Представяне на Финансови Отчети МСС 2 – Материални Запаси МСС 7 – Отчети за Паричните Потоци МСС 8 – […]

МСС 40 Инвестиционни имоти

МСС 40 Инвестиционни имоти МСС и МСФОМСС 1 – Представяне на Финансови Отчети МСС 2 – Материални Запаси МСС 7 – Отчети за Паричните Потоци МСС 8 – Счетоводна Политика, […]

МСС 38 Нематериални активи

МСС 38 Нематериални активи МСС и МСФОМСС 1 – Представяне на Финансови Отчети МСС 2 – Материални Запаси МСС 7 – Отчети за Паричните Потоци МСС 8 – Счетоводна Политика, […]

МСС 36 ОБЕЗЦЕНКА НА АКТИВИ

МСС 36 ОБЕЗЦЕНКА НА АКТИВИ МСС и МСФОМСС 1 – Представяне на Финансови Отчети МСС 2 – Материални Запаси МСС 7 – Отчети за Паричните Потоци МСС 8 – Счетоводна […]

МСС 34 Междинно финансово отчитане

МСС 34 Междинно финансово отчитане МСС и МСФОМСС 1 – Представяне на Финансови Отчети МСС 2 – Материални Запаси МСС 7 – Отчети за Паричните Потоци МСС 8 – Счетоводна […]

Финансови инструменти – МСС 32 и МСС 39

Финансови инструменти – МСС 32 и МСС 39 МСС и МСФОМСС 1 – Представяне на Финансови Отчети МСС 2 – Материални Запаси МСС 7 – Отчети за Паричните Потоци МСС […]