КРМСФО РАЗЯСНЕНИЕ 6 – ЗАДЪЛЖЕНИЯ, ВЪЗНИКВАЩИ ОТ УЧАСТИЕ В СПЕЦИФИЧЕН ПАЗАР – ОТПАДЪЧНО ЕЛЕКТРИЧЕСКО И ЕЛЕКТРОННО ОБОРУДВАНЕ

КРМСФО РАЗЯСНЕНИЕ 6 - ЗАДЪЛЖЕНИЯ, ВЪЗНИКВАЩИ ОТ УЧАСТИЕ В СПЕЦИФИЧЕН ПАЗАР - ОТПАДЪЧНО ЕЛЕКТРИЧЕСКО И ЕЛЕКТРОННО ОБОРУДВАНЕ

МСС и МСФО

Leave a Reply