КРМСФО Разяснение 20 Разходи за отстраняване на повърхностния слой в производствената фаза на открита минасъществуващите задължения за извеждане от експлоатация, възстановяване и сходните с тях задължения

КРМСФО Разяснение 20 Разходи за отстраняване на повърхностния слой в производствената фаза на открита мина

МСС и МСФО

Leave a Reply